Våra styrdokument

Varje räddningstjänst styrs av en rad olika dokument och lagar. För styrningen av vårt förbund finns dessa politiska dokument:

 • Handlingsprogrammet som antas av varje medlemskommun och direktionen. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska varje kommun ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor, och detta ska antas varje mandatperiod.
  Handlingsprogram – Olycksförebyggande verksamhet
  Handlingsprogram – Räddningstjänstverksamhet
 • Överenskommelsen som är ett dokument som antas av respektive kommuns kommunstyrelse. Överenskommelsen reglerar på ett mer detaljerat sätt medlemskommunermas vilja med förbundet än vad förbundsordningen gör.
  Överenskommelse
 • Förbundsordningen som antas av medlemskommunernas fullmäktige och som anger syfte med vår verksamhet, förutsättningar för vår ekonomi, antal ledamöter i direktionen (styrelsen) med mera. Det är genom förbundsordningen som förbundet ”föds” och vad som ska finnas i en förbundsordning anges i kommunallagen.
  Förbundsordning
 • Inriktningsmålen är vår direktions övergripande vilja med förbundet. Här hittar du våra övergripande mål:
  Förbundsdirektionens övergripande inriktningsmål
 • Verksamhetsplanen för respektive år som styrs av handlingsprogrammet och direktionens avsiktsförklaring. Verksamhetsplanen är indelad i fem områden; verksamhet, ekonomi, personal, utveckling och miljö.
  Verksamhetsplan 2019
 • Jämställdhet och mångfald. Vi har också en plan för aktiva åtgärder, som ska säkerställa människors lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.
  Plan för aktiva åtgärder